Landelijk overzicht lopende insolventies

Score van een insolventie

Deze site weegt scores van een insolventie op basis van "gewicht" van een insolventie. Het is de eerste stap in de ontwikkeling van "peer groups", de indeling van insolventies in categoriën.

Uitgangspunten

Per Kei-insolventie wordt een score gegeven aan een aantal criteria:

- gerealiseerd actief
- boedelsaldo (wordt gebruikt als gerealiseerd actief niet beschikbaar is)
- aantal werknemers
- aantal gewerkte uren
- schuldenlast (preferente en concurrente schulden samen)

Per criterium kunnen 1 tot en met 5 punten worden toegekend, 1 voor de lichtste categorie, 5 voor de zwaarste.

De punten worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door de som van de zwaartefactoren. In beginsel dus 4. Dat is de score per insolventie.
In mijnInsolventies wordt vervolgens per insolventie een score berekend, de score van de curator is dan de gemiddelde score van alle Kei-insolventies waarvoor een score is berekend.

Het gaat hier om een experiment! Het kan goed zijn dat, na onderzoek, blijkt dat de criteria niet helemaal aansluiten bij het gewicht van een insolventie, of dat nog meer criteria worden toegevoegd.

De individuele scores van curatoren worden niet gedeeld met derden.

WAARSCHUWING!!!

Het gewicht van een faillissement en ook de score van een curator, zegt niet zoveel (en wellicht wel helemaal niets) over de kwaliteit van een curator. De cijfers in insolventies kunnen misschien bijdragen aan de vaststelling van KPI's, maar de cijfers zijn niet op zichzelf staand en kunnen dus niet leiden tot enig oordeel over een curator. Dat geldt te meer, zolang geen objectieve (en cijfermatige) KPI's zijn vastgesteld.

De scoreberekening zegt iets over het gewicht van de insolventies, de "druk" voor een curator (bijvoorbeeld urendruk in laatste verslagperiode, aantal nieuwe faillisseementen) volgt uit andere criteria. Daar wordt in een later stadium onderzoek naar gedaan.

Bepaling score

De score per criterium wordt in beginsel gebaseerd op alle waarnemingen, waarbij niet gekeken wordt naar gemiddelde waarden, maar naar cohorten van 20%. scores die vallen binnen de laagste 20% krijgen één punt, de volgende 20% 2 punten, etc., dus tot 5 punten.

- gerealiseerd actief
1: < € 1.500
2: < € 9.000
3: < € 31.000
4: < € 123.000
5: > € 123.000

Als gerealiseerd actief ontbreekt, wordt het boedelsaldo berekend:
- Boedelsaldo
1: € 0,-
2: < € 182
3: < € 5.550
4: < € 34.000
5: > € 34.000

- aantal werknemers
1: = 0
2: = 1
3: = 2
4: < 9
5: > 9

- aantal gewerkte uren
1: < 12
2: < 29
3: < 60
4: < 134
5: > 134

- schuldenlast (preferente en concurrente schulden samen)
1: < € 70.000
2: < € 180.000
3: < € 394.000
4: < € 1.009.000
5: > € 1.009.000

Als één of meer van deze criteria niet bekend is, wordt de factor berekend over de wel bekende criteria. Bij twee of minder bekende criteria wordt geen score berekend.

De scores per criterium zijn niet in beton gegoten. Wij staan altijd open voor suggesties!